Ders Notları Paylaşımı > Dil ve Anlatım

"Türk Edebiyatı" ve "Dil ve Anlatım" Dersleri İçin Dönem Ödevi Konuları

(1/3) > >>

mor mürekkep:
Arkadaşlar, bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler...

ser-mest:
9. VE 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ YILLIK ÖDEVKONULARI

1.Okuduğunuz bir romanı aşağıdaki plana uygun olarak inceleyiniz.
ROMAN İNCELEME PLÂNI
A. ROMAN HAKKINDA BİLGİLER
1. Romanın adı
2. Romanın yazarı (çevireni)
3. Basıldığı yer ve tarih
4. Sayfa sayısı
B. ROMANDAKİ OLAYIN İNCELENMESİ
1. Olayın özeti
2. Olaydaki kişiler,kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri
a) Asıl kişiler (kahramanlar)
b) Yardımcı kişiler (kahramanlar)
3. Olayın geçtiği yerler
4. Olayın meydana geldiği zaman
5. Olayı anlatan kişi (anlatıcı)
6. Romanın dil ve anlatım özellikleri
7. Romanın türü
8. Romanın ana fikri
C. YAZARIN HAYATI,SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ
D. FAYDALANILAN KAYNAKLAR
2.Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi  oluşturunuz.
3.Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle  anlatan bir albüm hazırlayınız.
4.”Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi “ konulu bir Powerpoint sunusu hazırlayınız.
5.Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırınız.
6 yörenizdeki  halk hikayesi, masal, efsane,mani, türkü,ninni tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleyiniz. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatınız.
7. Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasını hazırlayınız.
8.Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutunuz. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet,röportaj, haber yazısı)
9.Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlayınız.
10.Seçtiğiniz beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleyiniz.
11.Türk masallarındaki “kara” motifini araştırınız.
12.Bir halk aşığı ile röportaj yapınız.


DİL VE ANLATIM DERSİ İÇİN:
1.Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz.
2.Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz.
3.Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız.
4.Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazınız.
5.Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulunuz.
6.Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları  araştırınız.
7.Çeşitli metinlerden(hikaye,roman,deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulunuz.
8.”Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler” konulu bir ödev hazırlayınız.
9.Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulunuz. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleyiniz.
10.Seçtiğiniz beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydediniz. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösteriniz.
mor mürekkep:
Teşekkür ederim.

Edebiyat Öğretmeni:
ÖDEV KONULARI

9. SINIF 
   TÜRK EDEBİYATI
•   Edebi sanatların (söz sanatlarının) açıklanması, örnek metinlerde incelenmesi.
•   Aşağıdaki belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Orhan Veli KANIK-İstanbul’u Dinliyorum
Cahit Sıtkı TARANCI-Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi TECER-Nerdesin
Necip Fazıl KISAKÜREK-Kaldırımlar
Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tanbir koşma
Fuzûlî’den ve ya Bâkî’den bir gazel
Yunus Emre’den bir ilahi
•   Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi
•   Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi
•   Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
•   Seçilen bir roman veya hikayeyi inceleme:
Reşat Nuri GÜNTEKİN-Çalıkuşu
Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU-Yaban
Tarık BUĞRA-Küçük Ağa
Refik Halit KARAY-Eskici
Ömer SEYFETTİN-Yalnız Efe
Sait Faik ABASIYANIK-Semaver
•   Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması
•   Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması
•   Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi
•   Öğretici metin türlerinin araştırılması (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
•   Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük).
•   Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.
DİL VE ANLATIM
•    Atatürk’ün dil hakkındaki görüşlerini araştırma
•   İnsan, iletişim ve dil kavramlarının ilişkisini araştırma
•   Dillerin sınıflandırılması, Türk dilini tarihi gelişimi,ve Türkiye Türkçesi hakkında araştırma
•   Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.

10. SINIF
   TÜRK EDEBİYATI 
•   Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
•   Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
•   Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi.
•   Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
•   Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
•   Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
•   Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
•   Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
•   Türk halk hikayelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikayelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.
   DİL VE ANLATIM
•   Anlatıma hazırlanma,anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
•   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
•   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
•   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
•   Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
•   Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.
•   Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•   Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
•   Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
•   ÖSS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 20 yılın sorularını derleme.
•   ÖSS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 20 yılın soruları derleme.

11. SINIF
   TÜRK EDEBİYATI 
•   Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
•   Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
•   Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
•   Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
•   Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
•   Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
•   Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından  inceleme:
Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL)
Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL)
Eylül (Mehmet Rauf)
Sis (Tevfik Fikret)
Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)
•   Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
•   Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
•   Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
•   Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
•   Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR)
Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU)
Memleket Hikayeleri (Refik Halit KARAY)
Küçük Ağa (Tarık BUĞRA)
Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY)
•   İstanbul’u konu alan şiirlerin derlenmesi.
•   Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.
   DİL VE ANLATIM
•   Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
•   Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
•   Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bunan ses olaylarının incelenmesi.
•   Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
•   Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
•   Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
•   Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
•   Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
•   Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
•   Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
•   Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
•   İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
•   Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması . Bu konuda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
•   Belirlenen bir hikayedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
•   Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.

alper_en:
teşekkürler hocam.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git