Plan > Edebiyat / Dil ve Anlatım Günlük Planları

12. Sınıf Dil ve Anlatım "Hikaye" Ders Planı

(1/1)

BİRİNSAN:
                                                                     DERS PLANI     
BÖLÜM 1                                                                                                                  17KASIM-26 ARALIK 2008
HACI AHMET ARISOY  LİSESİ
Dersin Adı   DİL VE ANLATIM
Sınıf   12.SINIFLAR(SÖZEL)
ÜNİTE/Konu    SANAT METİNLERİ/HİKAYE
Önerilen Süre   45+45+45+45+45+  Her bir hafta için.
BÖLÜM II
Öğrenci
Kazanımları/Hedef Davranışlar   
Hikâyenin özelliklerini belirleme, inceleme ve yazma
Okuduğu, dinlediği hikâye metinlerinin ortak özelliklerini belirler.
Hikâyede yapı ögelerini belirler.
Okuduğu hikâyedeki olay örgüsünün özelliklerini belirler; olay örgüsünü veya zincirini meydana getiren parçalar arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kişilerin olay veya olay örgüsündeki işlevlerini belirler.
Kişilerin özelliklerini araştırır, temsil ettikleri hâl, düşünce ve durumu belirler.
Mekânın özelliklerini belirler. Mekânın tema ve kişilerle ilişkisini araştırır.
Temanın özelliklerini belirler. Temayı güncelleştirir.
Anlatıcının kim olduğunu belirler.
Hikâyelerin nasıl gruplandırıldığını sezer.
Halk hikâyelerinde anlatıcının özelliklerini belirler.
Halk hikâyelerinde olay örgüsü, zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Halk hikâyesi kahramanlarının görünüş, tavır, hareket ve eylemlerinin gerçeklikle ilişkisini tartışır.
Halk hikâyesindeki temanın, hikâyenin ait olduğu dönemin zihniyetiyle ilişkisi üzerinde durur.
Maupassant tarzı hikâyenin özelliklerini belirler.
Maupassant tarzı hikâyelerde anlatıcıyı belirler.
Anlatıcının bakış açısının özelliklerini açıklar.
Maupassant tarzı hikâyede temayı bulur.
Olay parçalarının, mekân ve kişilerle ilgili kısımların tema etrafında nasıl birleştiğini belirler.
Temanın hikâyenin yazıldığı dönemle ilişkisini açıklar.
Kişilerin özelliklerini ve gerçeklikle ilişkisini açıklar.
Olay zamanını belirler, zamanın nasıl ifade edildiğini açıklar.
Maupassant tarzında hikâye yazmayı dener.
Çehov tarzı hikâyenin özelliklerini belirler.
Çehov tarzı hikâyelerde anlatıcının özelliklerini belirler.
Anlatıcının bakış açısının özelliklerini açıklar.
Çehov tarzı hikâyede temayı bulur.


Öğretme Öğrenme Yöntem ve Teknikleri   Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça   Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, ,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar
    Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri
   Dikkat Çekme   Yaşadıklarınız ne kadar gerçek.yaşayamadıklarınız ne kadar yalan.
   Güdüleme    Hikaye yaşadıklarınızın kurgulanması sonucu doğan bir edebi türdür. Sizlerde ileride bir hikaye yazarı olabilirsiniz. O halde hemen yamaya başlayın.
   Derse Geçiş
   1.Ders kitabından,incelenecek hikaye okunur.
2.bu hikayeden yola çıkarak hikayelerin ortak özellikleri tespit edilir.
3. Metnin olay örgüsünü bulunuz.
4.hikayenin hangi tür hikaye olduğunu belirtiniz.
5-Metnin serim,düğüm ve çözüm bölümlerini belirleyiniz.
6-Metindeki karşılaşmaları ve çatışmaları gösteriniz.
7-Hikayedekimekanları gösteriniz.
9-Metinde dil hangi işlevlerinde kullanılmıştır?(Şiiriyet...)
10-Metindeki anlatıcıyı belirleyiniz. Hikâye kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatım “birinci kişili anlatım” ; yazarın ağzından anlatılanlar “üçüncü kişili anlatım”. Olaylara hâkim anlatım; “ilâhî bakış açılı anlatım”dır.
11Hikayedehangi anlatım türleri kullanılmıştır?(Öyküleyici, betimleyici)
12Hikayedebğlaşıklığa ve bağdaşıklığa aykırı ifadeler bulunur.
Roman ve hikaye arasındaki benzer ve farklı yönler bulunur.
   Bireysel Öğrenme Etkinlikleri ( Ödev,deney)   * …metnindeki isim ,sıfat,zarf ve zamirleri bularak bunları yapılarına göre değerlendiriniz.( bu etkinliğe geçilmeden önce sözcük türleri konusu kısaca hatırlatılacak)
* Belirlediğiniz bir temada hikaye yazınız.
   Grupla öğrenme etkinlikleri     Türk ve Dünya edebiyatında hikaye konulu ödevlerin sunumu
ÖZET   
Özet ders notlarının içindedir.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme   -sorular cevaplandırılır.
Hikaye deyinceakla gelen özellikler öğrencilere sorulur.
Çoklu zeka kuramı uygulamaları.
Dersin Diğer Derslerle ilişkisi:   Sosyoloji,il ve anlatım 9.ve 10.sınıf,Türk edebiyatı dersi,resim ve müzik…
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına  ilişkin Açıklamalar:   Beş hafta uygulanacaktır.
           

               İsmail ŞİMŞEK                                                                                  Uygundur             
 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni                                                              Nurdoğan GÖK
                                    OKUL MÜDÜRÜ

Sanat Metinleri - Hikâye
•   Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılara hikâye (öykü) denir.
•   Anlatımı bakımından romana benzeyen, ancak romandan daha kısa bir yazı türüdür.
Hikâyenin unsurları:
•   Kahramanlar: Hikâyede kişi sayısı azdır. Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır. Genellikle kişilerin tek yönü üzerinde (çalışkanlık, titizlik, korkaklık v.s) durulur. Hikâye kahramanları yalnızca insanlar içinden seçilmez bazen insan dışındaki canlı veya cansızlar da hikâyenin kahramanı olabilir.
•   Yer (mekân):Hikayelerde olay veya durum belli bir yerde geçer. Çevre uzun tasvirlerle verilmez. Olay veye duruma bağlı olarak öyküdeki yer değişse de çevre tasviri genellikle kısa tututlur.
•   Zaman: Hikâyelerin zamanı roman göre daha kısadır. Hikâyelerde zaman iki türlü olarak işlenebilir: Kronolojik Zaman ve Geriye Dönüşlerle Verilen Zaman. Bazen okuyucuya zaman verilmeden zamanı okuyucunun sezmesi sağlanır.
•   Konu(olay): Öykü kahramanının başından geçen olay veya durumdur. Hikâyede olaylar genellikle yüzeyseldir ve hikâyeler genellikle tek bir olay etrafında gelişir.
•   Olay Örgüsü: Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep sonuç ilkesine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütünlüktür.
•   Dil ve anlatım: Hikâyede akıcılığı sağlayan dildir. Bu da yazarın dili kullanma yeteneğine bağlıdır. Dilin kullanımı yazardan yazara değişir; çünkü her yazarın üslubu farklıdır.
•   Anlatıcı: Hikâyelerde iki tip anlatıcı vardır:
   I.şahıs anlatıcı, hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olayların içinde yer alan hikâyenin veya romanın kahramanlarından olan anlatıcıdır ( kahraman anlatıcı)
   III. şahıs anlatıcı, hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olayı dışarıdan gözetleyen ve sadece gördüklerini anlatan anlatıcıdır. (müşahit anlatıcı)
   Hâkim Anlatıcı, hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde her şeyi bilen, her şeyi gören, istediği bilgiyi veren istediği zaman susan, bazen olayları bütün detaylarıyla anlatan, bazen birkaç cümleyle özetleyen, yorum ve değerlendirmede bulunan anlatıcıdır. (ilahi anlatıcı 
•   Çatışma: Olay örgüsünün gelişmesinde basamakları ortya çıkaran, kişilere arasındaki iç ve dış anlaşmazlıklar veya kahramanların kendi içindeki bunalımlarıdır. Çatışma olmadan olay meydana gelmez.
Hikâyede Plan:
•   Hikâyeler; serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
   Serim: Bu bölümde olayın geçtiği yer, olayın kahramanları ve olay hakkında kısaca bilgi verilir.
   Düğüm: Bu bölüm olayın akışının hızlandığı ve merak unsurunun hat safhaya çıktığı bölümdür. Bu bölümde olayın ayrıntıları ortaya çıkar. 
   Çözüm: Olayın sonuca bağlandığı bölümdür. Bu bölümde düğüm bölümünde oluşan merak unsuru giderilir.
•   Hikâyeler, tertiplerinde kullanılan teknik açısından ikiye ayrılırlar.
1.   Olay hikâyesi: Olayın esas olduğu bu tür hikâyelerde olaylar zinciri; kişi, zaman ve yer öğelerine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sıralamasına uygun olarak anlatılır. Olay zamana göre mantıklı bir sıralama içinde verilir. Düğüm bölümünde oluşturulan merak unsuru çözüm bölümünde giderilir. Mapusant tarzı adı da verilen bu tür hikâyelerin bizdeki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
2.   Durum hikâyesi: olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumunu anlatan hikâyelerdir. Bu tür hikâyelerde serim, düğüm, çözüm bölümü olmadığı gibi merak unsuru da yoktur. Bu tür hikâyeler sonuca bağlanmaz sonuç okuyucuya bırakılır. Çehov tarzı da denen bu tür hikâyelerin bizdeki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.
Hikâye İnceleme Yöntemi:
•   A.  Hikâye Hakkında Bilgiler (Dış Yapı İncelemesi)
1.      Hikâyenin Adı
2.      Hikâyenin Yazarı
3.      Hikâyenin  Basım Yeri Ve Basım Yılı
4.      Hikâyenin Sayfa Sayısı
•   B. Hikâyedeki Olayın İncelenmesi (İç Yapı İncelemesi)
1.      Olayın Özeti
2.      Olaydaki Kişiler, Kişilerin Fiziksel Ve Ruhsal Özellikleri
a)   Asıl Kişiler (Kahramanlar)
b)   Yardımcı Kişiler (Kahramanlar)
3.      Olayın Geçtiği Yer
4.      Olayın Meydana Geldiği Zaman
5.      Olayı Anlatan Kişi (Anlatıcı)
6.       Hikâyenin Dil Ve Anlatım Özellikleri
7.       Hikâyenin Türü
8.       Hikâyenin Ana Düşüncesi
•   C. Hikâye Yazarının Hayatı, Sanatı Ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git