Sınavlar, Testler > Lise

12. sınıf Türk Edebiyatı 1. dönem 3. yazılı TEST

(1/1)

ser-mest:
S1.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebi eserlerde fazlaca işlenmiştir.
B)Konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark artmış, dil ağırlaşmıştır.
C)Memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatma biçimleri Türk edebiyatında başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
D)Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanılmıştır.
E)Milleti oluşturan değerler farklı yönleriyle edebi metinlerde yer almıştır.

      “Gidiliyordu, sonra geri dönülüyordu, yeniden yürünüyordu, durup bakınılıyordu, yemek yeniyordu, sonra gene acıkılıyordu, uyanılıyor ve uyunuyordu. Bu muydu? Bunlar için mi soluk tüketiyordu. Hırpalanıyor ve yaşıyordu. Hayır, aradığını söyleyemezdi, hiçbir şey aramamıştı, aç bir köpek gibiydi, yerleri koklaya koklaya dolanıp duruyordu ortalıkta, o kadar.” (Denize Açılan Kapı, Rasim Özdenören)
S2.Yukarıdaki metinde insanın iç dünyası anlatılırken hangi bilim dalından yararlanılmıştır.
A)Psikoloji      B)Sosyoloji    C)Biyoloji    D)Tarih   E)Tıp

S3.Deneme türünün kurucusu 16.yüzyılda yaşamış Fransız yazar kimdir?
A)Allain  B)Bacon  C)Shakespeare   D)Montaigne    E)Goethe

S4.Herhangi bir konu üzerinde yazarın kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne ne ad verilir?
A)makale     B)fıkra      C)sohbet   D)deneme   E)sohbet

S5.Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayımlanmak üzere yazdığı, ispatlama kaygısı olmadan kendi düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara ne ad verilir?
A)eleştiri       B)mülakat        C)deneme      D)makale      E)fıkra

S6.Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı ATAY’ın anı türündeki eserlerinden biridir?
                A)Denizaşırı              B)Yolcu Defteri
 C)Taymis Kıyıları     D)Tuna Kıyıları       E)Çankaya

S7.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Günlerin Getirdiği – Nurullah ATAÇ
B)Tuna’dan Batı’ya – Falih Rıfkı ATAY
C)Edebiyat Üzerine Makaleler – Ahmet Hamdi TANPINAR
D)Eğitim,Gençlik,Üniversite – Peyami SAFA
E)Yurttan Yazılar – İsmail Habib SEVÜK

S8.Aşağıdaki şairlerin hangisi Öz Şiir Anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A)Yusuf Ziya ORTAÇ    B)Rıfat ILGAZ   C)Nazım Hikmet RAN
         C)Melih Cevdet ANDAY     E)Cahit Sıtkı TARANCI 


S9.Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir içinde değerlendirebileceğimiz şairlerin özelliklerinden biri değildir?
A)İdeolojik kaygılardan uzak okuyucuda estetik haz uyandıran saf şiir yazma eğilimindedirler.
B)Şiiri soylu bir sanat olarak görürler, ve şiirde dizeyi baş tacı yaparlar.
C)Anlamdan ve öğreticilikten ziyade musikiye ve estetiğe önem verirler.
D)Şiirde biçimden çok içeriğe ve duyguya önem verirler.
E)Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.

    Milletvekilliği, öğretmenlik, büyükelçilik görevlerinde bulundu. Dergâh dergisini kurdu. Yazılarıyla milli mücadeleyi destekledi. Lozan’a danışman olarak katıldı. Şiirlerinde aşk, İstanbul, tarih ve sonsuzluk gibi temaları işledi. Fransız sembolistlerinin şiirlerine yakınlık duydu. Divan şiirinin biçimci anlayışını batılı zevkle harmanladı.”Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Aruzu kusursuz kullandı. Şiirlerinde mükemmeli aradığı için hayattayken şiir kitabı yayımlamadı.
 S10.Yukarıda tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Necip Fazıl KISAKÜREK        B)Yahya Kemal BEYATLI            C)Ahmet HAŞİM                   D)Ahmet Hamdi TANPINAR
                     E)Sabri Esat SİYAVUŞGİL

                               “Çocukluğum, çocukluğum…
                               Uzakta kalan bahçeler
                                O sabahlar, o geceler
                         Gelmez günler çocukluğum.” (Ziya Osman SABA)
S11.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Şiir 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B)Şiirde çocukluk günlerine duyulan özlem dile getirilmiştir.
C)Asonanslarla ahenk güçlendirilmiştir.
D)Çapraz uyak kullanılmıştır.
E)Çocukluk özlemi imgelerle anlatılmıştır.

I.  Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
II.  Dante gibi ortasındayız ömrün.
III. Delikanlı çağımızdaki cevher,
IV. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
V.  Gözünün yaşına bakmadan gider.
S12.Yukarıdaki dizelerin hangisinde deyim vardır?
A) I           B) II           C)III            D)IV             E)V

“Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden bana düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?” (Cahit Sıtkı TARANCI)
S13. Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangisinin örneği yoktur?
A)Telmih     B)İstifham  C)Tezat   D)Teşhis   E) Tecahül-ü arif 

S14.Aşağıdakilerden hangisi Cahit Sıtkı TARANCI’nın şiir kitaplarından biri değildir?
A)Düşten Güzel       B)Ömrümde Sükut        C)Çile
                       D)Otuz Beş Yaş             E)Bütün Şiirleri

S15.Seranad, Kar, Olvido, Fahriye Abla gibi şiirleriyle tanındı. Fransız sembolistlerinden etkilendi. Şiirlerinde hece ölçüsünü ustaca kullandı ve güçlü bir ahenk oluşturdu.
   Yukarıda tanıtılan şairimiz kimdir?
A)Ziya GÖKALP  B) Ahmet Muhip DRANAS  C)Ahmet Hamdi TANPINAR
                   D)Ahmet HAŞİM       E)Ziya Osman SABA

S16.Nazım Hikmet’in şiir anlayışını değiştiren Fütürizm akımının temsilcisi Rus şair kimdir?
A)Paul Valery          B)Stephan Mallarme       C)Arthur Rimbaud
           D)Viladimir Mayakovski        E)Adger Allen Poe

S17.Aşağıdaki şairlerden hangisi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir içinde yer almaz?
A)Ahmet Kutsi TECER     B)Kemalettin KAMU    C)Ziya Osman SABA
         D)Faruk Nafiz ÇAMLIBEL     E)Orhan Şaik GÖKYAY

“Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.” (Ahmet Hamdi TANPINAR)
S18.Yukarıdaki şiir parçası biçim ve içerik yönünden Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan hangi şiir anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A)   Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
B)   Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C)   Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
D)   Garip Hareketi(I.yeni)
E)   Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

REMZİ
Benim bilgili becerikli çocuğum
Derse kalktığın zaman
Yüzünün kızarması neden
Üstte başta yok diye mi
Utanmak bize düşer çocuğum
Çalışmadığın içinse
Bildiklerin sana yeter
Notun önceden verilmiş
                              Bilmediğin şahıs zamirleri olsun   (Rıfat ILGAZ)
  S19.Yukarıdaki şiir parçası biçim ve içerik yönünden Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan hangi şiir anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir    B)Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C) Garip Hareketi(I.yeni)    D) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
           E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

S20.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Anlayışının Özelliklerinden biri değildir?
A)Dilin kalabalıkları harekete geçiren gücünden yararlanılmıştır.
B)Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C)Şiir emekçi sınıfın sesi olarak düşünülmüş ve o sınıfı bilinçlendirmek amaçlanmıştır.
D)Şiir diline yeni ifade ve kavramlar girmiş, daha önce ele alınmamış konular şiirde yer almaya başlamıştır.
E)Şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiş, hece ölçüsü kullanılmıştır.

S21.Edebiyatımızda Beş hececiler olarak tanınan topluluğun en önemli şairidir. Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atanmış, bu sayede Anadolu’yu yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Sanat gibi şiirleriyle tanınmış, hece ölçüsünü şiirlerinde başarıyla kullanmıştır.
Yukarıda tanıtılan şairimiz kimdir?
A)Yusuf Ziya ORTAÇ B)Enis Behiç KORYÜREK C)Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 
       D) Halit Fahri OZANSOY     E)Orhan Seyfi ORHON

 “Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.”
S22.Yukarıdaki şiir parçasında altı çizili sözcükle kastedilen nedir?
A)Cennet  B)Doğa   C) Anadolu  D) Batılı sanat anlayışı   E)Batılı yaşam

S23.”Bu Vatan kimin?” şiiri ve edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan şairimiz kimdir?
A)Orhan Şaik GÖKYAY  B)Orhan Veli KANIK   C)Kemalettin KAMU
   D)Ahmet Kutsi TECER        E)Arif Nihat ASYA

 “Ölçüye, kafiyeye ve şairaneliğe karşı çıkarak küçük insanın dünyasını, her türlü süsten arınmış bir dille anlattı. Toplumsal bozuklukları yeren alaycı şiirler de yazdı. Onun sayesinde hayatta ne varsa hatta basit bir insanın nasırına kadar her şey şiire konu oldu.”
S24.Yukarıda hangi şairden bahsedilmektedir?
A) Cahit Sıtkı TARANCI  B) Oktay Rıfat HOROZCU C) Turgut UYAR
            D) Orhan Veli KANIK        E) Sezai KARAKOÇ


TECELLİ
Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez     Oktay Rıfat Horozcu
  S25.Yukarıdaki şiir parçası biçim ve içerik yönünden Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan hangi şiir anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir    B)Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C) Garip Hareketi(I.yeni)    D) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
           E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

ser-mest:
B GRUBU

S1.Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden
hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?
A)    Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir
         Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at
B)     Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
         Lâlin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana
C)     Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
          Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D)     Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
         Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E)     Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim sabrım
         Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

TECELLİ
Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez     Oktay Rıfat Horozcu
  S2.Yukarıdaki şiir parçası biçim ve içerik yönünden Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan hangi şiir anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir    B)Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C) Garip Hareketi(I.yeni)    D) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
           E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

“Ölçüye, kafiyeye ve şairaneliğe karşı çıkarak küçük insanın dünyasını, her türlü süsten arınmış bir dille anlattı. Toplumsal bozuklukları yeren alaycı şiirler de yazdı. Onun sayesinde hayatta ne varsa hatta basit bir insanın nasırına kadar her şey şiire konu oldu.”
S3.Yukarıda hangi şairden bahsedilmektedir?
A) Cahit Sıtkı TARANCI  B) Oktay Rıfat HOROZCU C) Turgut UYAR
            D) Orhan Veli KANIK        E) Sezai KARAKOÇ

S4.”Bu Vatan kimin?” şiiri ve edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan şairimiz kimdir?
A)Orhan Şaik GÖKYAY  B)Orhan Veli KANIK   C)Kemalettin KAMU
   D)Ahmet Kutsi TECER        E)Arif Nihat ASYA

“Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.”
S5.Yukarıdaki şiir parçasında altı çizili sözcükle kastedilen nedir?
A)Cennet  B)Doğa   C) Anadolu  D) Batılı sanat anlayışı   E)Batılı yaşam

S6.Edebiyatımızda Beş hececiler olarak tanınan topluluğun en önemli şairidir. Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atanmış, bu sayede Anadolu’yu yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Sanat gibi şiirleriyle tanınmış, hece ölçüsünü şiirlerinde başarıyla kullanmıştır.
Yukarıda tanıtılan şairimiz kimdir?
A)Yusuf Ziya ORTAÇ B)Enis Behiç KORYÜREK C)Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 
       D) Halit Fahri OZANSOY     E)Orhan Seyfi ORHON

S7.Aşağıdaki şairlerden hangisi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir içinde yer almaz?
A)Ahmet Kutsi TECER     B)Kemalettin KAMU    C)Ziya Osman SABA
         D)Faruk Nafiz ÇAMLIBEL     E)Orhan Şaik GÖKYAY


S8.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Anlayışının Özelliklerinden biri değildir?
A)Dilin kalabalıkları harekete geçiren gücünden yararlanılmıştır.
B)Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C)Şiir emekçi sınıfın sesi olarak düşünülmüş ve o sınıfı bilinçlendirmek amaçlanmıştır.
D)Şiir diline yeni ifade ve kavramlar girmiş, daha önce ele alınmamış konular şiirde yer almaya başlamıştır.
E)Şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiş, hece ölçüsü kullanılmıştır
REMZİ
Benim bilgili becerikli çocuğum
Derse kalktığın zaman
Yüzünün kızarması neden
Üstte başta yok diye mi
Utanmak bize düşer çocuğum
Çalışmadığın içinse
Bildiklerin sana yeter
Notun önceden verilmiş
                              Bilmediğin şahıs zamirleri olsun   (Rıfat ILGAZ)
  S9.Yukarıdaki şiir parçası biçim ve içerik yönünden Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan hangi şiir anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir    B)Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C) Garip Hareketi(I.yeni)    D) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
           E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

“Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.” (Ahmet Hamdi TANPINAR)
S10.Yukarıdaki şiir parçası biçim ve içerik yönünden Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan hangi şiir anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A)   Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
B)   Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C)   Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
D)   Garip Hareketi(I.yeni)
E)   Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

S11.Nazım Hikmet’in şiir anlayışını değiştiren Fütürizm akımının temsilcisi Rus şair kimdir?
A)Paul Valery          B)Stephan Mallarme       C)Arthur Rimbaud
           D)Viladimir Mayakovski        E)Adger Allen Poe

S12.Seranad, Kar, Olvido, Fahriye Abla gibi şiirleriyle tanındı. Fransız sembolistlerinden etkilendi. Şiirlerinde hece ölçüsünü ustaca kullandı ve güçlü bir ahenk oluşturdu.
   Yukarıda tanıtılan şairimiz kimdir?
A)Ziya GÖKALP  B) Ahmet Muhip DRANAS  C)Ahmet Hamdi TANPINAR
                   D)Ahmet HAŞİM       E)Ziya Osman SABA

S13.Aşağıdakilerden hangisi Cahit Sıtkı TARANCI’nın şiir kitaplarından biri değildir?
A)Düşten Güzel       B)Ömrümde Sükut        C)Çile
                       D)Otuz Beş Yaş             E)Bütün Şiirleri

“Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden bana düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?” (Cahit Sıtkı TARANCI)
S14. Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangisinin örneği yoktur?
A)Telmih     B)İstifham  C)Tezat   D)Teşhis   E) Tecahül-ü arif 

I.  Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
II.  Dante gibi ortasındayız ömrün.
III. Delikanlı çağımızdaki cevher,
IV. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
V.  Gözünün yaşına bakmadan gider.
S15.Yukarıdaki dizelerin hangisinde deyim vardır?
A) I           B) II           C)III            D)IV             E)V

                               “Çocukluğum, çocukluğum…
                               Uzakta kalan bahçeler
                                O sabahlar, o geceler
                         Gelmez günler çocukluğum.” (Ziya Osman SABA)
S16.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Şiir 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B)Şiirde çocukluk günlerine duyulan özlem dile getirilmiştir.
C)Asonanslarla ahenk güçlendirilmiştir.
D)Çapraz uyak kullanılmıştır.
E)Çocukluk özlemi imgelerle anlatılmıştır.

Milletvekilliği, öğretmenlik, büyükelçilik görevlerinde bulundu. Dergâh dergisini kurdu. Yazılarıyla milli mücadeleyi destekledi. Lozan’a danışman olarak katıldı. Şiirlerinde aşk, İstanbul, tarih ve sonsuzluk gibi temaları işledi. Fransız sembolistlerinin şiirlerine yakınlık duydu. Divan şiirinin biçimci anlayışını batılı zevkle harmanladı.”Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Aruzu kusursuz kullandı. Şiirlerinde mükemmeli aradığı için hayattayken şiir kitabı yayımlamadı.
 S17.Yukarıda tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Necip Fazıl KISAKÜREK        B)Yahya Kemal BEYATLI            C)Ahmet HAŞİM                   D)Ahmet Hamdi TANPINAR
                     E)Sabri Esat SİYAVUŞGİL

S18.Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir içinde değerlendirebileceğimiz şairlerin özelliklerinden biri değildir?
A)İdeolojik kaygılardan uzak okuyucuda estetik haz uyandıran saf şiir yazma eğilimindedirler.
B)Şiiri soylu bir sanat olarak görürler ve şiirde dizeyi baş tacı yaparlar.
C)Anlamdan ve öğreticilikten ziyade musikiye ve estetiğe önem verirler.
D)Şiirde biçimden çok içeriğe ve duyguya önem verirler.
E)Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.

S19.Aşağıdaki şairlerin hangisi Öz Şiir Anlayışı içinde değerlendirilebilir?
A)Yusuf Ziya ORTAÇ    B)Rıfat ILGAZ   C)Nazım Hikmet RAN
         C)Melih Cevdet ANDAY     E)Cahit Sıtkı TARANCI 

S20.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Günlerin Getirdiği – Nurullah ATAÇ
B)Tuna’dan Batı’ya – Falih Rıfkı ATAY
C)Edebiyat Üzerine Makaleler – Ahmet Hamdi TANPINAR
D)Eğitim,Gençlik,Üniversite – Peyami SAFA
E)Yurttan Yazılar – İsmail Habib SEVÜK

S21.Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı ATAY’ın anı türündeki eserlerinden biridir?
                A)Denizaşırı              B)Yolcu Defteri
 C)Taymis Kıyıları     D)Tuna Kıyıları       E)Çankaya

S22.Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayımlanmak üzere yazdığı, ispatlama kaygısı olmadan kendi düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara ne ad verilir?
A)eleştiri       B)mülakat        C)deneme      D)makale      E)fıkra

S23.Herhangi bir konu üzerinde yazarın kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne ne ad verilir?
A)makale     B)fıkra      C)sohbet   D)deneme   E)sohbet

S24..Deneme türünün kurucusu 16.yüzyılda yaşamış Fransız yazar kimdir?
A)Allain  B)Bacon  C)Shakespeare   D)Montaigne    E)Goethe      “Gidiliyordu, sonra geri dönülüyordu, yeniden yürünüyordu, durup bakınılıyordu, yemek yeniyordu, sonra gene acıkılıyordu, uyanılıyor ve uyunuyordu. Bu muydu? Bunlar için mi soluk tüketiyordu. Hırpalanıyor ve yaşıyordu. Hayır, aradığını söyleyemezdi, hiçbir şey aramamıştı, aç bir köpek gibiydi, yerleri koklaya koklaya dolanıp duruyordu ortalıkta, o kadar.” (Denize Açılan Kapı, Rasim Özdenören)
S25.Yukarıdaki metinde insanın iç dünyası anlatılırken hangi bilim dalından yararlanılmıştır.
A)Psikoloji      B)Sosyoloji    C)Biyoloji    D)Tarih   E)Tıp

buisler:
TEŞEKKÜRLER ARKADAŞIM  :)

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git