Gönderen Konu: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI  (Okunma sayısı 203694 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kemaltrbz

 • Sürekli Üye
 • ***
 • İleti: 163
  • Profili Görüntüle
SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« : Ekim 12, 2007, 08:10:59 ÖÖ »

KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-İ NEBEVÎ (Su Kasidesi)
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.)

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

(şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi
kaplamıştır, bilemem..)

Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk

Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

(Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim akarsu da
zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir.)

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin

ıhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

(Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin
sözünü korka korka söyler.)

Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

(Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile mahvetsin), boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin
yüzün gibi bir gül açılmaz.)

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna

Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

(Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de)
gubârî (yazı)sını, senin yüzündeki tüylere benzetemez. )

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola

Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

(Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek dileği ile dikene
verilen su boşa gitmez.)

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ

Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

(Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı
bir iştir.)

ıste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it

Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

(Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır, söndür. Susuzum
bu defa da benim için su ara.)

Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi

Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

(Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum, sofular da
kevser istiyorlar.)

Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr

Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

(Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı; serviyi
andıran sevgiliye aşık olmuş.)

Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek

Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

(Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere bırakamam.)

Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar

Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

(Dostlarım! şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su
sunun.)

Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger

Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

(Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi (yalvarıp aracı
olması bu dikbaşlılığından) kurtarabilir.)

ıçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile

Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

(Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek istiyor; bunu
engelleyebilmek için suyun gül dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını değiştirmesi gerekir.)

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

ıktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

(Su Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.)

Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ

Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

(ınsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz. Muhammed’in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir.)

Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın

Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

(Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su meydana
çıkarmıştır.)

Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

(Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o mucizelerden), ateşe tapan
kâfirlerin binlerce mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)

Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ

Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

(Mihnet günü Ensâr’a parmağından su verdiğini (bir mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse hayret ile (şaşa
kalarak) parmağını ısırır.)

Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât

Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

(Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su, düşmanına) elbette
yılan zehrine döner.)

Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz

El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

(Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan) yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su damlasından binlerce rahmet
denizi dalgalanmıştır.)

Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl

Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

(Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr

Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

(Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da olsa o
eşikten dönmez.)

Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ

Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

(Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na’tının zikrini
dillerinde tekrarlamayı (dertlerine) derman bilirler.)

Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

(Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp dâimâ su
diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)

Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc’da

şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

(Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)

Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner

Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

(Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner.)

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma

Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

(Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış, (ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden ümitliyim.)

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri

Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su (damlası)
gibi birer inci olmuştur.)

Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

(Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su (gözyaşı)
döktüğü zaman,)

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

(O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.)
  

http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/forum/klasik_edebiyat/su_kasidesi_serhi_15_beyit-t10666.0.html

http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/forum/klasik_edebiyat/su_kasidesi_serhi_610_beyit-t10667.0.html

http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/forum/klasik_edebiyat/su_kasidesi_1115_beyit-t10668.0.html

http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/forum/klasik_edebiyat/su_kasidesi_1620_beyit-t10669.0.html

http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/forum/klasik_edebiyat/su_kasidesi_2127_beyit-t10670.0.html

http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/forum/klasik_edebiyat/su_kasidesi_2832_beyit-t10671.0.html« Son Düzenleme: Şubat 18, 2013, 08:54:10 ÖS Gönderen: Edebiyat Öğretmeni »

Çevrimdışı ser-mest

 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 987
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Su Kasidesi ve açıklaması
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2008, 08:39:20 ÖS »
Hazurlayanların emeğine sağlık....
"Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin"
 (Sezai Karakoç)

Çevrimdışı ser-mest

 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 987
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Su Kasidesi ve açıklaması
« Yanıtla #2 : Nisan 28, 2008, 10:36:00 ÖS »
Su kasidesi çok önemli bence, hem beyitlerin açıklaması hem  edebi sanatları hem de anlamı bilinmeyen sözcük ve kavramları  içeren böyle bir çalışmaya gerçekten ihtiyacımız vardı.Tekrar teşekkürler.....
"Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin"
 (Sezai Karakoç)

Aybilgesi

 • Ziyaretçi
Ynt: Su Kasidesi ve açıklaması
« Yanıtla #3 : Nisan 12, 2009, 09:29:50 ÖS »
İşe yarar bir şeyler yapabilmenin mutluğu içerisindeyim. Kemaltrbz Hocam başlığı açmış ve güzel şeyler yazmış. Ben de konuyu biraz daha açayım dedim. Onun da emeğine sağlık. 
50786 defa konuya bakılmış. Bu çok hoşuma gitti. ::)

teşekkürler hocam ;)

Çevrimdışı meryemozcan

 • Site Yöneticisi
 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 7532
 • Cinsiyet: Bayan
 • Güzel olan sevgili değildir,sevgili olan güzeldir
  • Profili Görüntüle
Ynt: Su Kasidesi ve açıklaması
« Yanıtla #4 : Nisan 12, 2009, 09:50:27 ÖS »
Forum hazinelerine eklenen eşsiz bir çalışma örneği emeğine sağlık Edebiyat Öğretmeni.

Hürriyet Kasidesi var sırada bakalım bu hizmet kime nasip olacak?

Allahım bizi bize bırakma , bizi bizsiz bırak ama bizi sensiz bırakma ...

Çevrimdışı ser-mest

 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 987
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Su Kasidesi ve açıklaması
« Yanıtla #5 : Nisan 13, 2009, 03:29:50 ÖS »
Gerçekten de düzenli bir çalışma olmuş.Geçen sene kullanmıştım Emeğinize sağlık tekrar...
"Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin"
 (Sezai Karakoç)

Çevrimdışı Edebiyat Öğretmeni

 • Site Yöneticisi
 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 5313
 • Cinsiyet: Bayan
 • Calimero
  • Profili Görüntüle
Ynt: Su Kasidesi ve açıklaması
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2009, 05:41:41 ÖS »
:)
Rica ederim. Eksiklikler varsa ekleyebilirsiniz hocam.

Çevrimdışı ser-mest

 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 987
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #7 : Şubat 13, 2010, 08:27:18 ÖS »
Arkadaşlar, sanki bu başlık altında Su Kasidesi'nin ayrıntılı açıklaması vardı, nereye gitti bulamıyorum?
« Son Düzenleme: Mart 15, 2010, 11:42:44 ÖS Gönderen: Edebiyat Öğretmeni »
"Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin"
 (Sezai Karakoç)


Çevrimdışı ser-mest

 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 987
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #9 : Şubat 14, 2010, 09:51:06 ÖS »
Teşekkürler edebiyatöğretmeni hocam:)
"Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin"
 (Sezai Karakoç)

Çevrimdışı Edebiyat Öğretmeni

 • Site Yöneticisi
 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 5313
 • Cinsiyet: Bayan
 • Calimero
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #10 : Şubat 15, 2010, 11:49:43 ÖS »
Teşekkürler edebiyatöğretmeni hocam:)

Rica ederim. ;)

Çevrimdışı FYILDIZ

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #11 : Kasım 28, 2010, 10:15:19 ÖS »
merhabalar, ben beşinci sınıf edebiyat öğretmenliği öğrencisiyim ve materyal geliştirme dersinde bu kaside konusunu ve su kasidesini anlatacağım. iki ve üç boyutlu materyal hazırlamam lazım bir fikir almak isterim:)

Çevrimdışı Edebiyat Öğretmeni

 • Site Yöneticisi
 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 5313
 • Cinsiyet: Bayan
 • Calimero
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2010, 04:52:39 ÖS »
Yukarıdaki linklere tıklayın.

Çevrimdışı FYILDIZ

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #13 : Aralık 05, 2010, 12:16:03 ÖS »
teşekkür ederim öğretmenim :)

Çevrimdışı Edebiyat Öğretmeni

 • Site Yöneticisi
 • VIP Üye
 • *****
 • İleti: 5313
 • Cinsiyet: Bayan
 • Calimero
  • Profili Görüntüle
Ynt: SU KASİDESİ VE AÇIKLAMASI
« Yanıtla #14 : Aralık 05, 2010, 11:32:21 ÖS »
Rica ederim. :)